2% z dane


Darovaním 2% z dane pomôžete rozvíjať lezenie v Banskobystrickom kraji.

Vyzbierane prostriedky využijeme na kúpu lezeckých chytov, dostavbu a opravy lezeckých stien v Banskej Bystrici a vo Zvolene, na lezecké vybavenie a podporu lezeckých oblasti v Banskobystrickom kraji. Radi by sme vyzbierané peniaze použili na rozvoj a podporu mládeže.

Ďakujeme!

Názov: CCCBBB

Právna forma: Občianske Združenie

IČO: 51311984

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Postup

SOM ZAMESTNANEC daňové priznanie mi robí zamestnávateľ:

1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE .

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do VYHLASENIA (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2023 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať až 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Potvrdenie od organizácie, resp. organizácií je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane. Počet minimálne 40 hodín môžete „vyskladať“ aj z viacerých potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:

2% zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy sú 3 Eur.

3% zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.

Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v minulom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.  aktuálneho roka), na daňový úrad podľa svojho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.

Postup pre právnické osoby

Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.

V prípade, že právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roka) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3. aktuálneho roka) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

S poďakovaním,

Klub CCCBBB & Brutal Povala tím

Postup pre fyzické a pravnické osoby najdete TU.

Editovatelný formulár pre zamestnancov